دنیای بی عدالت

سهم من شده فقط سنگ صبور مردم بودن

شکرت خدا، ولی آخه نمیگی منم دل دارم؟!...

/ 2 نظر / 60 بازدید

الهی بچم[لبخند][گل]

پسر اریایی

من بودم یادم رفت اسم بنویسم